fbpx

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר

1.      כללי

1.1   אתר “פסיכי , אבל בקטע טוב”.(להלן: “האתר”) הינו בבעלות עוסק מורשה על שם יגאל ביטון מספר עוסק 040362097 (אשר ייקרא להלן: “החברה”) ומופעל על ידה.  המונח “המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים” משמעו כל אדם אשר גולש ו/או עושה שימוש באתר.

1.2   שימוש באתר לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים מהווה אישור בלתי מסויג לכך שהמשתמש קרא את תנאי שימוש אלה, וכי הוא מסכים להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, שכן עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו של המשתמש לכל שינוי שבוצע בתנאי השימוש. משתמש שלא מסכים לאיזה מתנאי השימוש מתבקש להימנע מהמשך שימוש באתר.

1.3  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין תנאי שימוש אלה, יגברו ויחולו תנאי השימוש. אם באיזה מהאתר יהיו תנאי שימוש שונים מהתנאים האמורים כאן, יחולו לגבי השימוש באותו אתר התנאים הקבועים בו.

1.4  תנאי השימוש הינם מצטברים, ואינם מצמצמים זה את זה.

1.5  השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה – ללא אפלייה.

1.6  הכותרות בתנאי שימוש אלה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תהיה להן משמעות פרשנית כלשהי.

1.7  תנאי השימוש יחולו על כל שימוש באתר. לרבות אך לא רק, השתתפות במכירות ורכישת מוצרים.

1.8  החברה רשאית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, והכל באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ללא מתן הודעה, ומבלי שתהיה למשתמשים כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

2.      שימושים אסורים באתר וזכות החברה להפסיק שימושים

2.1   המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, בקשר עם שימושו באתר ו/או בתוכנו, ובנוסף לציית לתנאי שימוש אלה.

2.2  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.1 לעיל, המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר את השימושים הבאים:

2.2.1        שימוש שאינו לצרכים אישיים (לרבות שימוש מסחרי).

2.2.2        רכישות לשם מכירה, או רכישות על ידי סיטונאים. למען הסר ספק האתר משמש למכירות קמעונאיות בלבד.

2.2.3        התחזות לאחר, שימוש בפרטים כוזבים או לא מדוייקים, או בפרטים שאינם שלו, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו”ב, בעת שימוש באתר (לרבות בעת רישום).

2.2.4        שימוש בדואר אלקטרוני שלא ממוען אליו.

2.2.5        הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על צד שלישי כלשהו.

2.2.6        הצגה באתר (ככל שניתן יהיה להוסיף לאתר), של תכנים, לרבות מידע ו/או נתונים ו/או פרסומות ו/או קישורים המכילים חומר המפר הוראות חוק ו/או כל דין ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית על פי דיני מדינת ישראל.

2.2.7        הפצת “דואר זבל” (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

2.2.8        פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת באתר אלה ו/או בתכנים המופיעים בו.

2.2.9        הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, לרבות תוכנה עוינת, תולעת, ונדאלים (Vandals ) יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיוצא בזה, או כל קוד מחשב אחר, שעלול לפגוע בשימוש במחשבים, בשרתים, בחומרה ובתוכנה המצויים בשימוש החברה.

2.2.10    כל שימוש שאינו שימוש הוגן וסביר באתר.

2.2.11    שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, הפצה, שידור, הצגה, שכפול, פרסום, אחסון של תוכן האתר כולו או חלקו ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור הפעלת האתר.

2.2.12    להפריע לפעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהם).

2.2.13    שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

2.2.14    שיבוש או  הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, בכל דרך ו/או אמצעי שהוא, ו/או שימוש באתר לשם יצירת מאגרי מידע.

2.2.15    פגיעה בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או של החברה ו/או מי מטעמה ו/או שימוש באתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע.

2.2.16    הצגת תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או הצגת תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

2.2.17    הצבת האתר, או כל חלק מהם, בתוך מסגרת של אתרים אחר (frame), ו כחלק מאתרים אחר (mirror).

2.2.18    שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתרים מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

2.2.19    שימוש שהינו בניגוד לדין.

2.3  מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנתק משתמשים ולחסום את גישתם לאתר, לרבות אך לא רק, למנוע ממשתמשים את השימוש באתר ו/או את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, אם תסבור שהתנהגותם אינה הולמת ו/או אם ביצעו לפי שיקול דעתה של החברה שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש ו/או אם ביצעו כל שימוש אסור ו/או מעשה שאינו בהתאם לאמור בתקנון זה.

2.4  החברה שומרת על זכותה לדווח על כל מעשה מרמה, פעילות פוגעת או פעילות בלתי חוקית אחרת לרשויות החוק המתאימות. 

3        רישום לאתר והזמנות

3.1  באתר קיימת אפשרות רישום. אינך חייב, על פי חוק, למסור את הפרטים בטופס הרישום, ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים לא תוכל להירשם לאתר וליהנות מהשירותים המוצעים למשתמשים הרשומים. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמשים כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

3.2      בתהליך הרישום לאתר תתבקש למסור פרטים אישיים כמופיע בטופס ההרשמה, וכן לבחור בשם משתמש וסיסמה. לשם השתתפות במכירות ו/או ביצוע הזמנה יהיה עליך לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס’ כרטיס אשראי, תוקף ומס’ תעודת זהות ופרטים נוספים. אנא הקפד על מסירת פרטים מדויקים על מנת שניתן יהיה להשלים את תהליך המכירה במהירות. המשתמש מאשר בזאת כי כל הפרטים שימסור במסגרת השימוש באתר הינם מדויקים, שייכים לו, וכי לא יעשה שימוש בתעודה מזהה של אחר ו/או לא בשם משתמש ו/או בסיסמה של אחר, ללא הרשאה מפורשת ו/או ללא סמכות.

3.3  הזמנה שתבוצע תירשם במחשבי החברה ויישלח בגינה אישור בדואר אלקטרוני. רכישה מותנית בקבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי. רכישה תבוצע רק בכפוף לאישור התשלום על ידי חברת האשראי. אם לא יתקבל אישור מחברת האשראי, המשתמש יקבל הודעה על כך. החברה תהיה רשאית לאפשר לרוכש למסור את פרטי האשראי בטלפון. בכל מקרה כל רכישה מותנית במסירת פרטים כאמור ובאישור של חברת האשראי.

3.4  לאחר הגשת הצעה או ביצוע הזמנה – לא ניתן לשנות את הפרטים. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להסכים לבצע שינוי – אולם עלויות השינויים יחולו על המשתמש.

3.5  רישומי מחשב של החברה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

3.6  רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות האתר משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.6.1        נרשמו לאתרים בהתאם לתנאי השימוש.

3.6.2        בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד הרשום כדין בישראל.  אם הרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

3.6.3        בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף ושאינו מסוג נטען, תא דואר אלקטרוני וכתובת בישראל.

4.      מכירות באתר

4.1   ניתן לרכוש באתר מוצרים שונים, בשיטת “מכירה ישירה” או בשיטות אחרות. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבצע מכירות שונות, להוסיף או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את תנאי המכירה.

4.2  המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה הינם המחירים הרגילים של המוצרים באתר או בחברה ואינם בהכרח “מחירי השוק” של אותם מוצרים. הנחות ניתנות מהמחירים הרגילים כאמור ולא מ”מחירי השוק”.

4.3  החברה ממליצה, כי משתמשים יבצעו “סקר שוק” לפני רכישת מוצרים או השתתפות במכירות. האחריות הבלעדית לבדיקה והשוואת מחירים הינה על המשתמשים, והם יהיו מנועים מלהעלות טענה כלשהי בעניין זה כלפי החברה.

4.4  ככל שמוצרים שנמכרים באתר נמכרים גם בחנויות של החברה, ייתכן שהמחירים באתר ובחנויות יהיו שונים.

4.5  לעניין מוצרי טכנולוגיה, מחשבים וסלולר – נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות ו/או אפליקציות שונות וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות ליבואן או לאתרים היצרן.

4.6  ברב המקרים, תוצג תמונה שנועדה לדמות את המוצר באופן מדויק עד כמה שניתן ובנוסף מפרט טכני של המוצר או תיאור מילולי של תכונות המוצר. לעיתים תתכן שונות בין התמונה ובין המוצר בפועל. בנוסף – ככל שתהיה סתירה בין המפרט הטכני ו/או התיאור המילולי ובין מה שניתן לראות בתמונה – יגברו המפרט הטכני ו/או התיאור המילולי.

4.7  החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שפרטי/תמונות המוצרים באתר יהיו מלאים ומעודכנים. על אף האמור, ייתכנו טעויות שייעשו בתום לב. אם יסתבר, כי בגלל טעות כזו, המוצר שיקבל המשתמש יהיה שונה מהמתואר באתר, יהיה רשאי המשתמש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

4.8  במקרים שבהם לאחר ביצוע ההזמנה של מוצר מסוים יסתבר, כי המוצר אזל מן המלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש בתוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי וההזמנה תבוטל.

4.9  לא ניתן לראות באתר זמינות מלאי של מוצר/ים,ניתן לברר באמצעות פנייה דרך טופס “צור קשר”.

4.10                      לפני הגשתה של הצעה החברה ממליצה, כי המשתמש יערוך “סקר שוק”. האחריות הבלעדית לבדיקה והשוואת מחירים הינה על המשתמשים, והם יהיו מנועים מלהעלות טענה כלשהי בעניין זה כלפי החברה.

5.      מכירות אישיות

5.1     מכירה אישית הינה מכירה שמתבצעת בשיטת סוג של מכרז במסגרתו מוזמן המשתמש להציע הצעות לרכישת מוצר בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה.

5.2  במכירה אישית מוצעות יחידות מוצר בכמות מוגבלת לתקופת זמן מוגבלת במחיר שלא יפחת ממחיר מינימאלי שנקבע על ידי החברה (“המחיר המינימלי”). המחיר המינימאלי הינו מחיר המצוי בידיעת החברה ואינו מפורסם ו/או מוצג באתר.

5.3   בדף המוצר באתר של כל מוצר המוצע למכירה בשיטת מכירה אישית יופיע מחיר פתיחה (להלן: “מחיר הפתיחה”) שלא ניתן להציע הצעות נמוכות ממנו. למען הסר ספק יובהר כי מחיר הפתיחה אינו המחיר המינימאלי. החברה אינה מתחייבת לקבל הצעות בגובה מחיר הפתיחה, ולא תישמע כל טענה מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה טענה לטעות ו/או הטעיה בקשר עם מחיר הפתיחה ו/או אי קבלת הצעות בגובה מחיר הפתיחה.

5.4  בחלק מהמכירות יוכל משתמש להציע, מלבד מחיר, גם תנאי תשלום. תנאי התשלום המינימליים שיהיו מקובלים על החברה מצויים בשיקול דעתה הבלעדי ולא יפורסמו.

5.5  כל משתמש יהיה רשאי להציע עד חמש הצעות לרכישת כל מוצר. המחיר בכל הצעה לא יפחת ממחיר הפתיחה ו/או מההצעה הקודמת שהגיש המשתמש בין אותו מוצר.

5.6  הצעה של משתמש שתהיה שווה למחיר המינימאלי או גבוהה ממנו, ושתנאי התשלום המוצעים בה יהיו מקובלים על החברה – תזכה. רכישת המוצר על פי הצעה שזכתה תתבצע בסכום ההצעה ועל פי תנאי התשלום שהוצעו על ידי המשתמש.

5.7  החברה רשאית לקבוע מחיר מינימום לכל מוצר ו/או לכל משתמש ו/או לכל מכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לקבוע כי מחיר המינימום יושפע מזהות המשתמש ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל משתמש לרכוש את המוצר, לרבות מחיר מינימום שונה לכל משתתף וכן לקבוע ביחס למכירות מסוימות או משתמשים מסוימים כי מספר ההצעות העומד לזכותם יעלה על חמש הצעות ואף זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.8  משתתף שהצעתו זכתה לא יוכל לחזור בו מההצעה ויהיה רשאי לבטל את הרכישה בתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.

6        הספקת המוצרים

6.1  אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי ספק המוצרים ככל שמדובר בספק שאינו החברה, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

6.2  הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה שקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן ההספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממסירת המוצר בנקודת האיסוף. המוצר שהוזמן ע”י הרוכש ימתין בנקודת האיסוף שבחר תקופה אשר לא תעלה  על 21 ימי עסקים, לאחר מכן ההזמנה לא תשמר עבור הרוכש ובמידה ויחליט לאסוף את ההזמנה, יהיה עליו להתקשר למרכז ההזמנות ולחדשה.

6.3  דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר הינם להובלה סטנדרטית ואינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (הובלה במנוף, הובלה מעבר לשלוש קומות, היעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו”ב). כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

6.4   מועד ההספקה יהיה בהתאם לכתוב בדף המוצר. ספירת הימים תחל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד ההספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.

6.5  בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’ ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, ו/או במקרה של תקלות שהחברה לא צפתה תיידע החברה את הרוכש בסמוך לאחר שייוודע לה על האיחור, ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה (או קבלת מוצר חליפי במידה שמוצר כזה זמין אצל החברה ומחירו זהה למוצר שנרכש). החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה להספקת המוצר.

6.6  בעת הספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

6.7   עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, ייתכן שלא תתאפשר הובלה ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או למקומות מסוימים שהכניסה או ההגעה אליהם עלולה לסכן את המוביל. בנסיבות כאלה, החברה תודיע לרוכש, ותוכל לתאם עמו את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים באופן שיהיה בהתאם למקובל בחברה. ככל שלא ניתן יהיה לספק את המוצר על פי המקובל בחברה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה מבלי שלרוכש תהיה הזכות לקבל פיצויים כלשהם מעבר להחזר כספים ששילם לחברה.

7.      ביטול עסקה והחזרת מוצרים

7.1  כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”). הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

7.2   ניתן לבטל רכישת מוצר שנרכש באתר  באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש (להלן: “הודעת הביטול”), לרבות באמצעות פקס 074-7551628 או דוא”ל [email protected] החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק.

7.3  בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק.

7.4  בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על המשתמש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור. עלות ההחזרה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

7.5  בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה של משתמש ו/או לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם אם פורסמה הודעה על זכיית המשתמש באתר או נשלחה הודעה על כך למשתמש. הצעה שנפסלה ו/או התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה:

7.5.1        אם המשתמש לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו ו/או באיזה מתנאי השימוש באתר, לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים ו/או במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי.

7.5.2        אם היתה תקלה טכנית או שיבוש כלשהו בפעילותו של איזה מהאתר, בתעבורת הנתונים, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותם התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

7.5.3        אם הצעתו של המשתמש הייתה נמוכה ממחיר המינימום.

7.5.4        אם נפלה טעות בתום לב  בתיאור המוצר, המפרט הטכני או מחיר המוצר, וההזמנה נעשתה על פי המידע המוטעה.

8.      זכויות קניין רוחני

8.1  כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן  רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, כוללות זכויות הקניין הרוחני של החברה זכויות בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. בנוסף, ומבלי לגורע מן האמור, שמות החברה, פריטים הקשורים למוניטין שלה וסימני המסחר שלה, לרבות  (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל פריט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

8.2  האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן: “התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או  מדינות אחרות ו/או אמנות בינ”ל. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

9.      תוכן האתר ופרסומות

9.1  החברה מציגה באתר תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, באמצעות ממל ו/או תמונות ו/או בדרכים אחרות. הצגת הנ”ל נעשית במטרה לדמות למשתמש את המוצרים באופן הטוב היותר. המשתמשים רשאים לפנות לחברה בכל שאלה או הבהרה בטרם רכישתו של מוצר או הגשת הצעה לרכישתו בעמוד “צור קשר”. שימו לב, כי האמור במפרט הטכני גובר על התמונות המופיעות בדפי המוצר.

9.2  באתר עשויים להיכלל קישורים ((Links לאתרים אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י החברה. הקישורים נועדו לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית לקישורים אלה, האתר המקושרים אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתר המקושרים. אין בקיומו של קישור לאתר כלשהו כדי להעיד על הסכמה ו/או המלצה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתר המקושר, והחברה אינה ערבה, בין היתר,  לאמינותו, חוקיותו, נכונות ו/או שלמות ו/או עדכון הפרטים שבו,  מדיניות הפרטיות שלו, תנאי השימוש בו וכיו”ב. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתר המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וכן אינה אחראית לתוכנם ולמידע הקיים בהם. החברה ממליצה להתייחס בזהירות לתכנים, לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים מקושרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי ו/או מפעילי האתר המקושרים בכל מקרה של טענה ו/או בקשה ו/או בירור. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים  ו/או לא להוסיף קישורים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה לא מתחייבת כי הקישורים יהיו פעילים או יובילו לאתרים פעילים.

9.3   כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן שמסופק על ידי  צדדים שלישיים, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או פרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן האתר, לרבות אך לא רק לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

9.4   האתר והתכנים בהם מוצעים  כמות שהם (‘As Is’). החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכנם, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מחירים, מבצעים, תכונות מוצרים, החברות ועוד, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ובאחריות המשתמש לבצע סקר שוק ו/או כל בדיקה אחרת כפי שימצא לנכון לפני רכישת המוצרים ו/או הצעה לרכוש אותם.

9.5  כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

10   שיפוי.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנם, לרבות הפרת איזה מתנאים אלו. החברה שומרת על זכותה לנהל ההגנה בהליכים שיינקטו כנגדה בגין הפרת תנאי השימוש ע”י המשתמש והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הליך משפטי כאמור.

11.  הגבלת אחריות

11.1האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם, וכן להתאמתם למטרות השימוש, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

11.2החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, באתר ייתכנו תקלות  ואף יתכן  שלא תהיה גישה לאתרים מעת לעת.

11.3החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר ו/או בכל תוכן ו/או שירות בהם, ו/או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

11.3.1    הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא, ולרבות אך לא רק, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה או מסיבות טכניות אחרות;

11.3.2    בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

11.3.3    הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם;

11.3.4    שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר;

11.4אם פרטי משתמש לא נקלטו במחשבי החברה בחלקם או במלואם, מכל סיבה שהיא, ו/או אם לא נקלטה הצעתו של משתמש או רכישתו של מוצר, הדבר לא יהווה עילה לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מצד המשתמש.

11.5סעיף ‏זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתקנון ובתנאי השימוש, לרבות בפרק מדיניות הפרטיות.

12.   מדיניות פרטיות

12.1החברה  מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר . תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

12.2מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר ושימוש באתר מעיד על הסכמתו של המשתמש למדיניות זו, כפי שתהיה מעת לעת.

12.3בעת הליך הרישום לאתרים , תתבקש  למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כאמור בתנאי השימוש לעיל. החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

12.4החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר את האתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש, למטרות תחזוקה של האתר לצורך עדכון או שיפור התכנים של האתר. החברה לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים אלא בכפוף לדין. יתכן שהחברה תעביר מידע למטרות שיווקיות ולמטרות סטטיסטיות לצדדים שלישיים, בכפוף למדיניות הפרטיות ומבלי שהמידע יזהה את המשתמש אישית.

12.5לחברה מאגר מידע מספר: 700061889,  “ניהול לקוחות” רשום בו ישמרו פרטי המשתמש, אשר בין מטרותיו שמירה על קשר עם המשתמשים, ניהול מכירות ושיווק, דיוור ישיר , עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים.

12.6המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר הרשומות ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

12.7   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם רשאי לעיין במידע המצוי במאגר המידע של החברה אודותיו ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

12.8מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכפוף להסכמתו של המשתמש לקבל דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים אחרים (לרבות מסרונים),  מידע, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, עדכונים בדבר מבצעים ו/או הצעות ו/או שירותים ו/או מידע כלשהו המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר ע”י משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected], או באמצעות לחצן “הסרה” שיופיע בתחתית ההודעה.

12.8.1 לקוח שהסיר את עצמו ו/או ביקש להסיר את עצמו מרשימת הדיוור ומעוניין להצטרף מחדש לרישמת הדיוור של “פסיכי, אבל בקטע טוב”, יהיה עליו לפנות באופן ישיר ל”פסיכי” בבקשה להוספה לרשימת הדיוור מחדש.

את ההודעה על הצטרפות חוזרת יש לשלוח לכתובת דוא”ל: [email protected]. הוספתו תתבצע באופן ידני.

12.9החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת למנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש (שם או פרטי זהות) לצדדים שלישיים. האמור לא יחול במקרים הבאים:

12.9.1    המשתמש ביקש או הסכים להעברת הפרטים.

12.9.2    נדרשת העברת הפרטים לצד שלישי לשם השלמת תהליך רכישה של המשתמש.

12.9.3    המשתמש הפר את תנאי השימוש.

12.9.4    הוצג לחברה צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת.

12.9.5    העברה לצדדים שלישיים שהחברה קשורה עימם עסקית.

12.9.6    בקיומה של מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים שיעלו ו/או יתנהלו לפי העניין בין המשתמש ובין החברה ו/או מי מטעמה.

12.9.7    במקרה בו העבירה החברה ו/או המחתה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו.

12.9.8    המידע אינו אישי ו/או אין בו כדי לזהות את המשתמש באופן ישיר.

12.10                  האתר עושים שימוש ב – COOKIES (“עוגיות”). עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. בחלק מהמקרים קבצים אלה פוקעים כשהמשתמש סוגר את הדפדפן ובמקרים אחרים הם נשמרים על הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. בקבצים נשמר מידע לגבי דפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן בו השתמש באתר, מהיכן הגיע לאתרים, מידע שהמשתמש ראה באתר ועוד. המידע בקבצים מוצפן והחברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח של מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולפענח אותו. השימוש בקבצי העוגיות נעשה על ידי האתר שם תפעולם ובין היתר על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים , אימות פרטים, התאמה להעדפות אישיות של משתמשים ואבטחת מידע. קיימת אפשרות לנטרל את העוגיות באמצעות שינוי הגדרות המשתמש בדפדפן שלו. ניטרול כזה עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מתכונות או שירותים באתר.

12.11                  החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים ובטכנולוגיות אבטחה מתקדמות על מנת להגן על סודיות הנתונים והמידע שנמסרים על ידי המשתמשים. המשתמש מאשר, כי ידוע לו, שהחברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת פגיעה הפרטיות המשתמשים, אולם על אף מאמציה ייתכנו חדירות לאתרים ו/או שיבושים אחרים.

12.12                  באתר נעשה שימוש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני. אמצעים אלה נועדו להבטיח זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בעת ביצוע רכישה לבין שרתי האתר והחברה.

12.13                  המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה לא מתחייבת, שהאתר יתנהלו כסדרם, ללא תקלות, ו/או שהאתר והמידע שנשמר (לרבות נתונים ומידע אישי של המשתמש) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק, ישירים ו/או עקיפים, מכל סוג שהוא שייגרמו בקשר עם האמור, לרבות בשל פגיעה בפרטיות ו/או שימוש בנתונים שנעשה ללא הרשאה ו/או שלא כדין בידי צדדים שלישיים.

12.14                   בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- [email protected].

12.15                   בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

13.  שונות

13.1המשתמש מסכים ומאשר, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה בקשר עם השימוש באתר ו/או המוצרים ו/או השירותים ו/או תוכן כלשהו  המופיעים באתר כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים תהיה  בת 6 חודשים מיום שנודע למשתמש לראשונה על העילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

13.2אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה כזה, מוסכם כי יחול תנאי שימוש דומה אחר חוקי ו/או אכיף, לפי העניין, במקום התנאי שנמחק או הוסר.

13.3  תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנם.

13.4שום ויתור, הימנעות מפעולה, או מתן ארכה על ידי החברה לא ייחשב ויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין, ולא יהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו באפשרות החברה לממש את זכויותיה בכל עת. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות טענות בדבר ויתור או השהייה כלפי החברה.

13.5  על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האתר ו/או השימוש באתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם  ו/או דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתרים יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות באשדוד, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. אם המשתמש הינו אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, מחובתו לבחון ולבדוק האם השירות שהוא מבקש לקבל בקשר עם האתר (לרבות בשר עם רכישת מוצרים) ו/או השימוש בהם ו/או תנאי השימוש באתר תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם ו/או הקשורים אליהם ו/או את תנאי השימוש באתר לדין החל בכל מדינה ומדינה בעולם. מובהר כי המשתמש יישא באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה אם תתבצע בקשר עם שימוש באתר.

צרו קשר
דילוג לתוכן